Bc. Jan Mikš

Diplomová práce

Vymáhání pohledávek za fyzickými osobami - Exekuce a činnost soudních exekutorů

Debt collection from individuals - Execution and aktivity Bailiffs
Anotace:
Vymáhání pohledávek za fyzickými osobami je téma, jež se dotýká mnohých z nás. Způsobů, jak se domoci na dlužníkovi pohledávky, je mnoho. V této práci je řada z nich nastíněna a klíčová pozornost je věnována exekucím prováděným soudními exekutory. Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného, tedy dlužníka, pro oprávněného, tedy věřitele, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti …více
Abstract:
Debt collection from individuals is a topic that touches many of us. Ways to obtain the debtor debts are many. In this work, many of them are outlined and attention is drawn to executions carried out by court bailiffs. Execution is usually in the recovery of a sum of money from the mandatory, i.e. the debtor, to the creditor, i.e. the lender, or the compulsion to meet other obligations. The theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní