Bc. Jan Mikš

Master's thesis

Vymáhání pohledávek za fyzickými osobami - Exekuce a činnost soudních exekutorů

Debt collection from individuals - Execution and aktivity Bailiffs
Abstract:
Vymáhání pohledávek za fyzickými osobami je téma, jež se dotýká mnohých z nás. Způsobů, jak se domoci na dlužníkovi pohledávky, je mnoho. V této práci je řada z nich nastíněna a klíčová pozornost je věnována exekucím prováděným soudními exekutory. Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného, tedy dlužníka, pro oprávněného, tedy věřitele, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti …more
Abstract:
Debt collection from individuals is a topic that touches many of us. Ways to obtain the debtor debts are many. In this work, many of them are outlined and attention is drawn to executions carried out by court bailiffs. Execution is usually in the recovery of a sum of money from the mandatory, i.e. the debtor, to the creditor, i.e. the lender, or the compulsion to meet other obligations. The theory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní