Bc. Kateřina Zábršová

Diplomová práce

Kurz na podporu zaměstnanosti očima žen vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce

Course to support the employment through the eyes of women returning after parental leave on the labour market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou návratu žen po rodičovské dovolené na trh práce v souvislosti s absolvováním kurzu na podporu zaměstnanosti. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se této problematiky bezprostředně týkají. Dále práce nabízí zhodnocení postavení žen na českém pracovním trhu a zaměřuje se na nejčastěji se vyskytující negativní faktory, které ovlivňují znovu navrácení …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with the issue of women returning after their parental leave to the employment market in context of finishing the employment subsidy course. Fundamental terms refering closely to this issue are defined in the theoretical part. Hereafter the thesis submits review of the status of women in the Czech employment market and focuses on the most frequently occuring negative factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta