Kateřina Štefková

Diplomová práce

Diagnostika vozovek pomocí georadaru

Roadways Diagnostics by Georadar
Anotace:
Práce vystihuje základní vlastnosti georadaru, provozní nastavení parametrů před započetím terénního měření s ohledem na možná omezení a aplikace georadaru. Práce je zakončena vyhodnocením vlastních výsledků měření na zkušebním úseku v Tišnově a úseku ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
Abstract:
This thesis describes the basic characteristics of the Ground Penetrating Radar (GPR), operating setting of parameters prior to the commencement of ground measurements with regard to possible limitations and applications of GPR. The work ends with the evaluation of my own measurements on a test section in Tišnov and a section in Staré Město u Uherského Hradiště.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: Miloslav Řezáč
  • Oponent: Luděk Mališ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.