Theses 

Návrh konstrukce dřevěného sila – Matej Horňák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Konstrukce staveb

Matej Horňák

Diplomová práce

Návrh konstrukce dřevěného sila

Design of the wooden silo structure

Anotace: Náplní diplomové práce je statický návrh a posudek základních prvků a spojů štíhlého dřevěného sila s mělkou výsypkou. Silo je lokalizováno v průmyslovém areálu na výrobu lepených vrstvených hranolů, v blízkosti vodního díla Slezská Harta. V rámci doplňkové výroby dřevních pelet, jakožto odpadního produktu dřevozpracující výroby, je navrženo nadzemní silo s hmotností skladovaného materiálu do sta tun. Diplomová práce se zabývá statickým posouzením jednotlivých částí a spojů dřevěného sila: dvouplášťového zásobníku tvaru válce, zastřešením, výsypkou a spodní nosnou podstavou včetně založení na železobetonových patkách. V úvodu se práce zaměřuje na seznámení s historií sil, především dřevěných konstrukčních systémů. Součástí přílohy je výkresová dokumentace.

Abstract: The content of the thesis is static design and check the basic elements and connections slender wooden silo with a shallow hopper. Silo is located in the industrial complex for production of glued laminated beams, near the water dam Silesian Harta. As part of the additional production of wood pellets as a waste product of wood production, it is designed aboveground silo with a mass of material stored to one hundred tons. The thesis deals with static assessment of individual parts and joints of wooden silos: a double-walled cylinder-shaped container, roofing, hopper and lower support base, including the establishment of reinforced concrete footings. At the beginning of the work focuses on the introduction to the history of silos, mainly timber construction systems. As a part of the annex are the drawings.

Klíčová slova: silo, tenkostěnný kruhový zásobník, kuželovitá výsypka, dřevo, dřevěné silo, historie, konstrukce, zatížení, peleta

Keywords: silo, thin-walled circular silo, conical hopper, wood, wooden silo, history, construction, loading, pellets

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: Kristýna Vavrušová
  • Oponent: Alexandr Kašný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:31, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz