Marek Hajdík

Diplomová práce

Analýza sentimentů v textech

Sentiment Analysis in Text
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou sentimentu v textových dokumentech. Cílem bylo popsat vybrané metody, implementovat je a otestovat na vhodných datových sadách. Teoretická část se věnuje problematice zpracování přirozeného jazyka a metodám pro rozpoznání sentimentu. Jsou zde uvedeny úrovně analýzy, příprava textu, možné komplikace a rozdělení metod pro řešení tohoto problému. Dále je stručný …více
Abstract:
This thesis deals with the sentiment analysis in text documents. The aim of the thesis was to describe selected methods, to implement them and to test them on appropriately selected datasets. The theoretical part deals with the issue of natural language processing and the description of methods for sentiment recognition. Levels of analysis as well as text preprocessing, possible complications and division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Platoš
  • Oponent: Pavel Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava