Theses 

Připravenost obyvatelstva při radiační havárii – Šárka Řehořová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka Řehořová

Bakalářská práce

Připravenost obyvatelstva při radiační havárii

The Readiness of the Population in Case of a Radiation Accident

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení připravenosti obyvatelstva v případě radiační havárie vzniklé v jaderném zařízení Jaderné elektrárny Dukovany. Schopnost zvládnutí mimořádné radiační události a s ní spojených jiných mimořádných událostí by mělo být pro obyvatele a obce v zóně havarijního plánování jednou ze základních priorit. Ve své práci hodnotím současný stav a pohled na problematiku ze strany obyvatel a obcí v místě mého bydliště. Teoretická část bakalářské práce pojednává o obecných zása-dách připravenosti občanů a jaderné bezpečnosti v souvislosti s charakteristikou Jaderné elektrárny Dukovany. V praktické části charakterizuji obec Moravský Krumlov a jeho oby-vatelstvo. Součástí je i vyhodnocení anonymních dotazníků, které z velké části zpracuji formou grafů. Závěr práce pojednává o možnostech a návrzích ke zlepšení vzdělávání a připravenosti obyvatel na zvládání krizových situací.

Abstract: The Bachelor´s thesis is focused on assessment of the preparedness of the population in a possible radiation accident resulting in a nuclear facility Nuclear Power Plant Dukovany. The ability to cope with radiological events and associated other incidents, it should be for the residents and communities in emergency planning zone, one of the basic priorities. In my work I evaluate current status and perspective on the issues of population and the vil-lage in the place of his residence. The theoretical part of the thesis deals with the General principles of citizens preparedness and nuclear safety with characteristic of the Dukovany nuclear power station. The practical part is focused on Moravský Krumlov and its popu-lation. Part of evaluation of anonymous questionnaires, which for the most part I will pre-pare in the form of graphs. Conclusion the work discusses the options and proposals to improve the training and preparedness of the population to cope with crisis situations.

Klíčová slova: Připravenost, Jaderná elektrárna Dukovany, zóna havarijního plánování, radiační mimořádná událost, všeobecné zásady připravenosti, sebeochrana.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43826 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Řehořová, Šárka. Připravenost obyvatelstva při radiační havárii. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz