Dan Bilka

Diplomová práce

Posouzení provozu sladovny pivovaru dle NV 406/2004 Sb.

Assessment of Operation of a Brewery Malt House according to Government Order 406/2004 Coll.
Anotace:
BILKA, Dan. Posouzení provozu sladovny pivovaru dle NV 406/2004 Sb. : Diplomová práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, FBI, 2017, 74 s. Diplomová práce se zabývá posouzením provozu sladovny pivovaru ve společnosti Pivovar Jihlava. První kapitola podává základní informace z oblasti výbuchů hořlavých prachů a poukazuje na vzniklé havárie. Druhá kapitola se zabývá legislativou, kterou je nezbytné použít při …více
Abstract:
BILKA, Dan. Assessment of Operation of a Brewery Malt House according to Government Order 406/2004 Coll. : Thesis. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017, 74 p. The thesis deals with the assessment of operation of the brewery malt house in Pivovar Jihlava company. The first chapter gives basic information from region of combustible dust explosions and highlights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Štroch
  • Oponent: Jiří Serafín

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu