Vendula Drastichová

Bakalářská práce

Zavádění nařízení CLP v ČR

CLP Regulation Adoption in the Czech Republic
Anotace:
Práce se věnuje problematice klasifikace, označování a balení nebezpečných látek a směsí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CLP). Srovnává požadavky systému GHS a nařízení CLP v uvedené oblasti a uvádí informace o požadavcích pro zatřiďování do tříd a kategorií nebezpečnosti dle nařízení CLP. Na praktických příkladech zvolených nebezpečných látek uvádí a vysvětluje současnou …více
Abstract:
The thesis deals with the classification, labelling and packaging of the dangerous substances and mixtures in accordance with the European Parliament and the Council regulation No. 1272/2008 (CLP regulation). It compares GHS system requirements and the CLP regulation in the given area and provides information on requirements for classification into categories by the level of dangerousness according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Světla Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů