Radka Grygarová

Bachelor's thesis

Analýza konkurence drogerie

Competitive Analysis of a Drugstore
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je sledování konkurenční pozice společnosti ROSSMANN, s.r.o. v porovnání s ostatními drogistickými řetězci, které mají na českém trhu značný podíl. V praktické části práce byla využita PEST analýza, analýza konkurence a výsledky marketingového průzkumu. Na základě aplikovaných technik byla vytvořena doporučení na zlepšení. Prioritou pro drogerie Rossmann by mělo být vytváření …viac
Abstract:
The subject of this thesis is monitoring competitive position of the ROSSMANN company in comparison with other drugstores, which are dominant on the Czech market. The practical part of the thesis uses PEST Analysis, Competitive Analysis and results from marketing research. The recommendations for improvement the ROSSMANN company were based on the applied techniques. The priority for the Rossmann drugstores …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedúci: Marcela Papalová
  • Oponent: Markéta Staňková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Management