Theses 

Neurodermatitída ako klinicko - psychologický problém. (Špecifiká v interpersonálnej oblasti u ľudí trpiacich atopickým ekzémom). – Mgr. Barbora Mandáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Barbora Mandáková

Diplomová práce

Neurodermatitída ako klinicko - psychologický problém. (Špecifiká v interpersonálnej oblasti u ľudí trpiacich atopickým ekzémom).

Abstract: The work deals with atopic dermatitis from the psychological point of view. The first part summarizes our current knowledge concerning psychosocial aspects of the disease. The focus of the research part is on exploring the disparities in personal and interpersonal characteristics between subjects with this diagnosis and those who do not suffer from the disease. Another research issue is finding connection between the dimensions of the five-factor personality model and life satisfaction of the respondents. The research group consisted of 47 respondents in age range 21 to 43 years who had developed the disease before the age of 10. The control group consisted of 30 respondents without this diagnosis. Both groups were presented with a set of research methods. In the first one – the Interpersonal Check List (ICL), the respondents evaluated themselves as well as their parents, and ideal self-concept. Other used methods were NEO - Five-Factor Inventory (NEO FFI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and a questionnaire of life satisfaction. With these methods we concentrated on the following personal and interpersonal characteristics: type and degree of interpersonal adjustment, disparity between the current and the ideal self-concept, “interpersonal distance” between the respondent and his/her parents, personal characteristics included in NEO FFI, trait and state anxiety, and life satisfaction. However, comparing the results of the research group with those of the control group did not confirm any significant disparity between the two groups in any of the studied features. Nevertheless there proved to be a relation between neuroticism and life satisfaction of the respondents with atopic dermatitis, while this relation was not confirmed at the control group. In our opinion the given results might be affected to a certain degree by the extent and intensity of the clinical symptoms of atopic dermatitis, so it could be productive to pay more attention to this variable in the future.

Abstract: Práca sa zameriava na problematiku atopického ekzému z psychologickej perspektívy. Prvá časť obsahuje zhrnutie súčasných poznatkov týkajúcich sa psychosociálnych aspektov tohoto ochorenia. Výskumná časť sa sústredí na exploráciu rozdielov v osobnostných a interpersonálnych charakteristikách medzi jedincami s touto diagnózou a tými, ktorí ňou netrpia. Predmetom výskumu je taktiež zistenie súvislostí medzi dimenziami päťfaktorového modelu osobnosti a životnou spokojnosťou respondentov. Výskumnú skupinu tvorilo 47 respondentov vo vekovom rozpätí 21 – 43 rokov, u ktorých atopický ekzém prepukol pred 10. rokom žiota. Kontrolnú skupinu tvorilo 30 respondentov bez tejto diagnózy. Obom skupinám bol predložený súbor dotazníkových metód. Prvou z nich bol Dotazník interpersonálnej diagnózy (ICL), v rámci ktorého respondenti posudzovali ako vlastnú osobu, tak i svojich rodičov a „ideálny“ sebaobraz. Ďalšími administrovanými metódami boli NEO - päťfaktorový osobnostný inventár (NEO FFI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI) a Dotazník životnej spokojnosti (ŽIN-ŽIS). V rámci týchto metód sme sa zamerali na nasledujúce osobnostné a interpersonálne charakteristiky: typ a miera adaptívnosti interpersonálneho prispôsobenia, rozdiel medzi aktuálnym a ideálnym sebaobrazom, „interpersonálna vzdialenosť“ medzi respondentom a jeho rodičmi, osobnostné chrakteristiky obsiahnuté v NEO-FFI, rysová a situačná úzkosť, životná spokojnosť. Výsledky porovnania výskumnej a kontrolnej skupiny však nepotvrdili existenciu signifikantného rozdielu medzi nimi, a to v žiadnej zo sledovaných charakteristík. Ukázalo sa však, že existuje vzťah medzi neuroticizmom a životnou spokojnosťou respondentov trpiacich atopickým ekzémom, zatiaľ čo u kontrolnej skupiny tento vzťah potvrdený nebol. Domnievame sa však, že uvedené výsledky mohli byť do určitej miery ovplyvnené rozsahom a intenzitou klinických príznakov atopického ekzému, v budúcnosti by preto mohlo byť prínosné venovať tejto premennej zvýšenú pozornosť.

Klíčová slova: atopický ekzém, choroba, osobnosť, interpersonálne charakteristiky, stigmatizácia, životná spokojnosť. atopical dermatitis, disease, personality, interpersonal characteristics, stigmatization, life satisfaction.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:47, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz