Radek Chmelař

Bachelor's thesis

Ověřování účinnosti brzdové soustavy vozidla

Verification of Brake System Efficiency
Abstract:
Chmelař, R. Ověřování účinnosti brzdové soustavy vozidla. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy – 342, 2012. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Richtář Tato bakalářská práce se zabývá problém účinnosti brzdové soustavy vozidla vlivem opotřebení jeho hlavních části. Popisuje zde konstrukci, princip činností a rozdělení systémů brzdové soustavy. V …more
Abstract:
Chmelař, R. Verification of Brake System Efficiency. Bachelor`s thesis. VŠB – Technical university Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, The institute of transportation – 342, 2012. Supervisor: Ing. Michal Richtář This Bachelor´s thesis is dealing with the effectiveness of the vehicle brake system as a result of wearing down its major components. The thesis describes the construction, operational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Michal Richtář
  • Reader: Jakub Šmiraus

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava