Theses 

Zdravý životní styl u osob s mentálním postižením – Bc. Magdalena Ždánská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Magdalena Ždánská

Diplomová práce

Zdravý životní styl u osob s mentálním postižením

Healthy lifestyle in mentally handicapped people

Anotace: Diplomová práce se zabývá zdravým životním stylem osob s mentálním postižením v Domově Horizont a dále mapuje postoje zaměstnanců ke zdravému životnímu stylu uživatelů domova. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se autorka věnuje mentálnímu postižení – historii, klasifikaci a charakteristice jednotlivých stupňů mentálního postižení. Druhá část je zaměřena na pojem zdraví – jeho definice, teorie zdraví. Ve třetí kapitole autorka popisuje jednotlivé složky zdravého životního stylu (zdravá výživa, pohybová a pracovní aktivita, návykové látky, spánek a duševní zdraví). Tato část se zabývá jak zdravým životním stylem intaktního jedince, tak specifiky zdravého životního stylu osoby s mentálním postižením. Praktická část je rozdělena na dvě části. První část se zabývá postoji zaměstnanců ke zdravému životnímu stylu uživatelů domova. Druhá část mapuje postoje a názory uživatelů na zdravý životní styl.

Abstract: This thesis deals with the healthy lifestyle of people with mental disability in Home Horizont and mapping of staff attitudes to a healthy life style home users. The work is divided into two parts. In the theoretical part, the author deals with mental disabilities - the history, classification and characteristics various degrees of mental disability. The second part focuses on the concept of health - its definition, theories of health. In the third chapter the author describes the various components of a healthy lifestyle (healthy nutrition, physical activity and work, addictive substances, sleep and mental health). This section discusses how a healthy lifestyle intact individuals, the specifics of a healthy lifestyle people with intellectual disabilities. The practical part is divide into two parts. The first part deals with the attitude of employees to a healthy life style home users. The second part describes the attitudes and views of users on a healthy lifestyle.

Klíčová slova: mentální postižení, zdraví, zdravý životní styl, výživa, pohybová a pracovní aktivita, spánek, závislostní chování, duševní zdraví

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz