Mgr. Michaela Havelková

Master's thesis

Přístup pomáhajících pracovníků k sebepoškozujícím se klientům

Approach of helping workers to self-harming clients
Abstract:
Anotace Diplomová práce se zabývá vnímáním přístupu pomáhajících pracovníků krizových center v řešení situace sebepoškozujících se jedinců. Na základě teoretického zpracování a empirického šetření autorka zjišťuje odpovědi na hlavní výzkumnou otázku: V čem podle pomáhajících pracovníků krizových center současný přístup napomáhá a v čem brání adekvátně řešit situaci sebepoškozujících se jedinců? V teoretické …more
Abstract:
Annotation The diploma thesis deals with the perception of approach of helping workers of crisis centers in resolving the situation of self harming individuals. Based on the theoretical elaboration and empirical investigation, author finds answers to the main research question: In what way, according to helping workers of crisis centers the current approach helps and in what way it prevents to adequately …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work