Pavel Kudr

Master's thesis

Systém vytápění s tepelným čerpadlem voda - voda

Heating System with Water to Water Heat Pump
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem systému na vytápění a přípravu teplé užitkové vody s využitím tepelného čerpadla voda – voda. V úvodní kapitole je proveden výpočet tepelné ztráty daného objektu a na základě této ztráty je vyhodnocena potřeba tepelné energie pro vytápění. Následující kapitolu lze rozdělit na teoretickou, v niž je popsáno základní rozdělení a princip tepelných čerpadel a část praktickou …more
Abstract:
This thesis describes the design of heating and domestic hot water using heat pump water - water. The first chapter is done to calculate the thermal losses of the building and on the basis of this loss is evaluated by thermal energy needed for heating. The following chapter is divided into theoretical, in which he described the basic principle of distribution and heat pumps and a practical part, where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mojmír Vrtek
  • Reader: Libor Valový

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava