Bc. Petra Ličková

Diplomová práce

Uplatnění drogově závislých (v doléčovací fázi) na pracovním trhu

The application of addicts (in the aftercare phase) on the labor market
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou uplatnitelnosti doléčujících se drogově závislých na pracovním trhu. První část je teoretického charakteru a poskytuje čtenáři určitou míru poznání v této oblasti. Na začátku se zabývám drogově závislými a jejich postavením na pracovním trhu obecně, následně přecházím k tématu bariér, které stojí mezi uchazečem s drogovou minulostí a samotným získáním …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the applicability recovering drug addicts in the labor market. The first part is theoretical, and provides the reader with a certain degree of knowledge in this field. At the beginning it deals with drug addicts and their position on the labor market in general, followed by the topic of barriers that stand between candidate with drug history and his success in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta