Kamila Pravcová

Bakalářská práce

Stanovení metodiky pro vykazování odčitatelné položky na podporu výzkumu a vývoje

The determination of the methodology for reporting of the de-ductible item for support of research and development
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje stanovení metodiky pro vykazování odčitatelné položky na podporu výzkumu a vývoje ve vybraném podniku. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje základní pojmy využívané v oblasti daňové teorie a výzkumu a vývoje. V praktické části je na základě zkoumání zákonných pokynů a rozboru poskytnutých dat od vybraného podniku stanoven …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the determination of the methodology for reporting of the deductible item for support of research and development in selected company. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains the basic terms used in the field of the tax theory and the research and development. In the practical part, based on the examination of the legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
  • Oponent: Lucie Formanová, Bc. Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Na základě Směrnice č. 3/2017 stanovující pravidla pro Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací, konkrétně jejím článkem 3, a Žádosti o odložení zveřejnění závěrečné práce, děkan fakulty pan doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. souhlasí s odložením zveřejnění mnou zpracované závěrečné bakalářské práce
On the basis of the Directive no. 3/2017 laying down rules for Publishing undergraduate theses, namely its Article 3, and Requests to postpone the publication of the thesis, the Dean Mr. doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. agrees to postpone the publication of my completed bachelor thesis.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta