Michael Machalla

Bakalářská práce

Hodnocení afinity oxidu uhličitého k pevným materiálům

Evaluation of the Carbon Dioxide Affinity towards Solid Materials
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ověřením možnosti využití pevného odpadu z průmyslové výroby, jako levného sorpčního materiálu pro zachycování oxidu uhličitého. Pozornost byla zaměřena na elektrárenský popílek s vyšším obsahem uhlíku. V experimetnální části práce byl elektrárenský popílek podroben sítování, demineralizaci, aktivován vodní parou a dále chemicky modifikován, což zahrnovalo zavedení aminoskupiny …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the verification of the possibility of using solid waste from industrial production, as a cheap sorption material for capturing carbon dioxide. Attention was focused on fly ash with higher carbon content. In experimental part fly ash was subjected sieving, demineralization, steam activated and chemically modified, which included the introduction of amino group. Worked …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Pánek
  • Oponent: Jan Pavelka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava