Theses 

Nelegální komunikace ve školní třídě a strategie pro její minimalizaci – Bc. Marika Kroutilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Marika Kroutilová

Bachelor's thesis

Nelegální komunikace ve školní třídě a strategie pro její minimalizaci

The illegal communication in the classroom and strategies to its minimization

Anotácia: Bakalářská práce se zaměřuje na nelegální komunikaci. Zabývá se pohledem žáků a učitelů na podvádění na základní škole, jejich názory a následně strategiemi pro minimalizaci této komunikace. Práce obsahuje informace o pedagogické komunikaci, a také přímo o nelegální komunikaci. Dále jsou zde vymezeny možnosti obrany proti podvádění, motivace žáků k využívání nelegální komunikace a její důsledky. Pozornost je věnována správné motivaci a vedení třídy, kde je zahrnuta učitelova autorita. V poslední kapitole teoretické části jsou uvedeny některé dosavadní výzkumy v oblastech týkajících se nelegální komunikace. Praktická část se zabývá názory učitelů a žáků na tuto problematiku, ze kterých jsou odvozeny možné strategie pro minimalizaci nelegální komunikace. Praktická část zahrnuje výsledky výzkumného šetření realizovaného s pomocí dotazníků u žáků a s pomocí rozhovorů u učitelů na Základní škole ve Velké Bíteši.

Abstract: The bachelor thesis focuses on an illegal communication. It deals with the students’ and teachers’ perspective on cheating at elementary school, their opinions, and consequently strategies to minimize this communication. Work contains information about pedagogical communication and also about an illegal communication. There are also defined possibilities of resistance against cheating, pupils' motivation for illegal use of communication, and its consequences. Attention is paid to the proper motivation and leading of the class, where the teacher's authority is included. The last chapter of the theoretical part contains precedent researches in fields related to illegal communication. The practical part deals with the teachers’ and students’ views on these issues which have been derived from possible strategies to minimize illegal communications. The practical part is based on the results of a research survey in order to questionnaire the pupils and interview the teachers at the elementary school in Velká Bíteš.

Kľúčové slová: nelegální komunikace, pedagogická komunikace, podvádění, strategie, motivace, učitel, žák, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, základní škola, illegal communication, pedagogical communication, cheating, strategy, motivation, teacher, student, quantitative research, qualitative research, elementary school

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 4. 2019 22:03, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz