Nikola Tejkalová

Bakalářská práce

Preventivní program: prevence drogové kriminality

Preventive program: prevention of drug crime
Anotace:
Tato bakalářská práce byla vypracovaná na základě praxe ve Vojenské nemocnici Olomouc, oddělení psychiatrie a střediska sekundární prevence a léčby závislostí. Práce se bude zabývat drogovou kriminalitou u mladistvých a její prevencí, za účelem snížení majetkové a násilné trestné činnosti. K nalezení zde bude popis a zhodnocení současného stavu, jako problému a riziku pro společnost. Praktická část …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is based on a practice at the Olomouc Military Hospital, Department of Psychiatry and the Center for Secondary Prevention and Treatment of Addictions. The thesis deals with juvenile drug crime and its prevention, in order to reduce property and violent crime. There is a description and evaluation of the current state, as a problem and risk for society. The practical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Věra Holubová
  • Oponent: Radomír Ščurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku