Bc. Andrea Zálešáková

Diplomová práce

Chemické faktory ovlivňující metabolismus a hodnocení dopadů na lidské zdraví

Chemical factors affecting metabolism and the impact for human health
Anotace:
Environmentální polutanty jsou nežádoucí chemické látky přítomné v životním prostředí především jako důsledek antropogenních aktivit. Při expozici jedince těmto látkám může docházet k jejich průniku do organismu a následně jejich akumulaci či distribuci do tělních tkání, což se může negativně projevit na zdraví jedince. Efektivním nástrojem k minimalizaci těchto projevů jsou humánní biomonitorovací …více
Abstract:
Environmental pollutants are undesirable chemical compounds present in our environment mainly as a consequence of anthropogenic activities. Upon exposure, these compounds may be absorbed into the organism and accumulated or distributed within body tissues, which can negatively affect human health. A powerful tool to track these negative effects are human biological monitoring programs. They target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Chemie životního prostředí