Theses 

Defenzivní pesimismus ve vztahu k subjektivnímu zdraví a zdraví podporujícímu chování – Mgr. Eva Králíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Eva Králíková

Diplomová práce

Defenzivní pesimismus ve vztahu k subjektivnímu zdraví a zdraví podporujícímu chování

Defensive pessimism in relation to subjective health and health-promoting behavior

Anotace: Cílem této práce bylo prozkoumat vztah mezi defenzivním pesimismem, chováním souvisejícím se zdravím a subjektivním zdravím. Teoretická část se věnuje vybraným konceptům optimismu a pesimismu, dále se pak zabývá zdravím, chováním souvisejícím se zdravím a subjektivním zdravím. Věnuje se rovněž i některým zdraví poškozujícím aktivitám. Konec této části je pak věnován stručnému definování a popisu věkových kohort, kterými se výzkum zabývá, tedy střední a starší dospělosti. Střední dospělostí myslíme respondenty ve věku 40 – 49 let, do starší dospělosti pak spadají lidé ve věku 50 – 60 let. V praktické části jsme provedli výzkum s 331 osobami ve zmíněných věkových kohortách. K měření defenzivního pesimismu jsme použili dotazník DPQ, zdraví podporující chování jsme měřili Škálou chování souvisejícího se zdravím a subjektivní zdraví Inventářem zdravotních stesků. Dále jsme použili GPP-I, ze kterého jsme využili pouze škálu stabilita. Podařilo se nám nalézt negativní vztah mezi defenzivním pesimismem a faktorem duševní hygiena, který sytily položky jako trávení volného času s přáteli nebo spokojenost sama se sebou. Prokázali jsme vztah mezi defenzivním pesimismem, subjektivním zdravím a zdravotními stesky, což ukázalo, že defenzivní pesimisté se nevěnují více zdraví podporujícímu chování, své zdraví však považují za subjektivně horší než ostatní respondenti. Statisticky významný byl i vztah mezi defenzivním pesimismem a osobnostní stabilitou, byl však opět negativní. Dále se nám podařil prokázat vliv pohlaví na faktor prevence zdraví podporujícího chování. Tento faktor sytily převážně položky ohledně používání ochranných prostředků. Zjistili jsme rovněž vztah mezi pohlavím, subjektivním zdravím a zdravotními stesky. Ženy se tedy statisticky významně častěji věnují prevenci a stěžují si více na psychické potíže.

Abstract: The aim of this study was to investigate the relationship between defensive pessimism, behavior1 related to health and subjective health. The theoretical part deals with selected concepts of optimism and pessimism. Then it covers health, behaviour related to health and subjective health. This part also deals with some health damaging activities. The end of this part is devoted to the brief definition and description of the age cohorts, which are engaged in the research – the middle aged and the older adults. The middle aged are respondents in the age of 40-49, whereas people in the age of 50-60 years. In the practical part, we conducted the study with 331 people in these age cohorts. We used a DPQ questionnaire to measure defensive pessimism, health-promoting behaviour was measured by Health-related behaviour scale and subjective health was measured by Inventory of health complaints. Then we used GPP-I, from which we have used only the range of stability. We managed to find a negative relation between defensive pessimism and mental hygiene factor, which consisted of items like spending time with friends or self-satisfaction. Furthermore, we found the relationship between defensive pessimism and subjective health and health complaints. Therefore it appears that defensive pessimists do not practice more health-promoting behaviours but they consider they health worse than other respondents. There was also negative relationship between defensive pessimism and stability of personality. Additionaly, we proved the effect of gender on factor called prevention of health supporting behaviour. This factor mainly consists of items as the use of protective equipment. We have also found a relationship between gender and subjective health complaints and therefore women are significantly more engaged in preventing and also more frequently complain of psychological distress than men do.

Klíčová slova: defenzivní pesimismus, chování související se zdravím, osobnostní stabilita, subjektivní zdraví, Defensive Pessimism, Health-related Behaviour, Personality Stability, Subjective Health

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz