Lenka Kunčická

Bakalářská práce

Nejnovější trendy v technologii válcování pásu za studena

The latest trends in cold strip rolling technology
Anotace:
Tato bakalářská práce si dává za cíl představit výběr z moderních technologií používaných pro zkvalitnění pásu válcovaného za studena. Jsou zde uvedeny systémy výroby vstupního materiálu pro pásy CASTSTRIP, CSP, ISP a DSC. Mezi zde zmíněné technologie pro zlepšení vlastností pásů patří inovativní kontaktní metoda měření tvaru pásu, bezkontaktní metoda měření rovinnosti, predikce tvarových vad pásu …více
Abstract:
The object of this bachelor’s work is to introduce a selection of modern technologies that are used to enhance cold rolled strip quality. CASTSTRIP, CSP, ISP and DSC, the entry material production systems for strips are presented here. An innovative contact method for strip shape measurement, contactless flatness measurement, prediction of shape defects of cold rolled strip using artificial neural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Kubina
  • Oponent: Ladislav Zela

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu