Eva KŘÍŽOVÁ

Bachelor's thesis

Terapeutická komunita jako nástroj léčby drogových závislostí se zaměřením na ženy a matky s dětmi

Therapeutic Community as an Instrument of Drug Addiction Treatment, Focused on Women and Mothers with Children
Anotácia:
Práce se zabývá problematikou žesnkého abusu drog a specifiky negativních doprovodných dopadů závislosti. Snaží se přiblížit poměrně novou oblast v drogové problematice a to způsob léčby závislých matek společně s jejich dětmi.
Abstract:
The study deals with the issue of women´s drug abuse and the spcifics of incidental negative impacts of non-alcoholic drug addiction on women as well as the specifics of their treatment. The study also tries to depcit a relatively new sphere in the drug issue which is the way of treatment of addcted mothers together with their children.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007
Zverejniť od: 26. 4. 2007
Identifikátor: 9318

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedúci: Mgr. Jana Šimečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽOVÁ, Eva. Terapeutická komunita jako nástroj léčby drogových závislostí se zaměřením na ženy a matky s dětmi. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Theology

Bachelor programme / odbor:
Social Care / Social and Charity Work