Michal Duraj

Bachelor's thesis

Administrativní budova Opavská

Office building Opavská
Abstract:
DURAJ Michal, Administrativní budova Opavská, Bakalářská práce, VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 70 str., 2014, vedoucí práce: Ing. arch.Václavík Radim. Bakalářská práce s názvem „Administrativní budova Opavská“ řeší návrh části objektu pro občanskou vybavenost jako výsledek urbanistické studie změny koordinace provozu a užívání ulice Opavská v Ostravě – Porubě a Ostravě Pustkovci …more
Abstract:
DURAJ Michal, Office building Opavská, Bachelor project, VŠB – TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 70 p.., Project head : Ing. arch. Václavík Radim. The Bachelor thesis entitled "Administrative building Opavska" design a proposition of the part of the building for the amenities of urban studies as a result of change in the coordination of the traffic and use of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Radim Václavík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Bachelor programme / field:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Theses on a related topic