Petra Pavlíková

Diplomová práce

Vybrané účetní a daňové aspekty obce Želechovice nad Dřevnicí v souvislosti s reformou účetnictví státu

Selected Accounting and Tax Aspects of the Municipality Želechovice nad Dřevnicí in Connection with the State Accounting Reform
Anotace:
Diplomová práce na téma „Vybrané účetní a daňové aspekty obce Želechovice nad Dřevnicí v souvislosti s reformou účetnictví státu“ je zaměřená na problematiku změn v účetnictví obcí, které byly zavedeny v důsledku reformy veřejných financí po roce 2010. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení účetní reformy, včetně základních cílů a na důvody zavedení reformy. Následující kapitola charakterizuje obec …více
Abstract:
My Diploma thesis on subject “Selected Accounting and Tax Aspects of the Municipality Želechovice nad Dřevnicí in Connection with the State Accounting Reform” is focused on the issue of accounting municipalities that were introduced following the reform of public finances after 2010. The theoretical part is focused on explanation of the accounting reform, including basic objectives and reasons for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Jana Hakalová
  • Oponent: Jiří Mlýnek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava