Theses 

Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin. – Jana Lukšová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Lukšová

Disertační práce

Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin.

Comparing Methods for Evaluation of Real Estates Affected by Mineral Extraction.

Anotace: Doktorská disertační práce „Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin“ se zabývá porovnáním dvou základních přístupů k oceňování nemovitostí, a to administrativního a tržního oceňování nemovitostí. Konkrétně se jedná o komparaci těchto dvou přístupů u oceňování pozemků zasažených těžbou nerostných surovin v rámci ČR. Motivem ke zpracování této disertační práce byla snaha o komparaci těchto dvou základních přístupů, a také snaha o vytvoření jednotné a transparentní metodiky tržního oceňování těchto typů nemovitostí, která v rámci ČR nebyla dosud vytvořena. Tato komparace je provedena u vybraných pozemků nevýhradních ložisek nerostných surovin v rámci celé ČR. Práce také podává přehled metod oceňování pozemků použitelných pro tento specifický typ pozemků zasažených těžbou nerostných surovin, jejich analýzu a možné využití pro tržní oceňování. Na základě analýzy těchto metod je navržena metodika tržního oceňování pozemků zasažených těžbou nerostných surovin. Hlavním cílem práce je provést komparaci dvou základních přístupů oceňování nemovitostí, kvantifikovat jejich rozdíl a následně navrhnout možné úpravy legislativního předpisu. Dalším cílem je navržení jednotné a transparentní metodiky tržního oceňování těchto nemovitostí.

Abstract: The doctoral thesis work, Comparing Methods for Evaluation of Real Estates Affected by Mineral Extraction, compares two basic methods for evaluation of real estates, namely the administrative and market ones. It specifically deals with the real estates in the Czech Republic that have been affected by mineral mining. Not only a comparison of the methods has been a sole motive of this doctoral thesis work but it has been also oriented by an objective to provide for a unified and transparent method of market evaluation of the real estates affected by mining, which method currently does not exists in the Czech Republic. The comparison was performed for some Czech real estates of mineral mining unreserved claim. The paper reviews methods that might be used for the purpose of evaluating real estates affected by mineral mining. It analyses the methods and suggests which might be used for the purpose of the market evaluation of these special real estates. Also the ensuing legislative initiatives are suggested, concerning establishment of a unified and transparent method of evaluating real estates affected by extraction of minerals.

Klíčová slova: Administrativní oceňování nemovitostí, tržní oceňování nemovitostí, pozemek, nevýhradní ložisko nerostné suroviny.

Keywords: Administrative evaluations of real estates, Market evaluation of real estates, Real estate, Non-reserved mineral deposit.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 7. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Dvořáček
  • Oponent: Miroslav Stibor, Vladimír Kulil, Pavol Rybár

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 13:41, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz