Tadeusz Kristen

Bachelor's thesis

Navržení technologie dobývání 23. sloje v oblasti 15. kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. na základě dosavadních geologických poznatků

Technology proposal for the mining 23th seam in 15th mining block on the basis of existing geological knowledge in area ČSA, Karviná mine OKD a.s.
Abstract:
Bakalářská práce řeší navržení technologie dobývání 23. Sloje v oblasti 15. Kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. na základě dosavadních geologických poznatků. Vzhledem k rozsahu práce jsem se v návrhu zaměřil na analýzu geologických poměrů v 15. Kře a porovnáni zkušeností a statistik s nasazenou technologií v sousedních krách, které jsou svými geologickými poměry velmi podobné. Na základě těchto …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the suggestion of technology opencast 23rd seam in area the 15th block in CSA Mine, OKD Karvina SpA Based on the existing geological knowledge. Given the excent of the work I focused in the proposal on the analysis of geological conditions in 15th mine block and comparison of experiences and statistics with application of technology in the neighboring floes which are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Josef Chovanec
  • Reader: Petr Labudek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava