Martin Král

Disertační práce

Malé vodní elektrárny ve vodárenském systému

Small Hydro Power Plants in Water Supply System
Anotace:
Státní energetická koncepce byla schválena vládou České republiky v květnu 2015. Koncepcí jsou definovány priority a žádané cíle České republiky v sektoru energetiky, popisuje realizační nástroje energetické politiky státu. Koncepce udává výhled do roku 2040. Potřeba hledat nové alternativní zdroje energie a zlepšit již známé obnovitelné zdroje energie je více naléhavá. Neustále obnovujícím se zdrojem …více
Abstract:
The State Energy Concept was approved by the Government of the Czech Republic in May 2015. The concept defines the priorities and desired goals of the Czech Republic in the energy sector, describes the implementation tools of the state's energy policy. The concept sets a perspective for 2040. The need to look for new alternative energy sources and to improve already known renewable energy sources is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Radomír Goňo
  • Oponent: Ladislav Rudolf, Veleslav Mach, Tomáš Raška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava