Radek Krčmář

Diplomová práce

Typologie zranění účastníka silničního provozu v závislosti na střetové rychlosti a typu vozidla

Typology of Road User Injuries Depending on Type of Vehicle and Speed at Collision
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nalezením vztahu mezi rychlosti vozidel a následky silničních dopravních nehod ve vztahu k posádce a typu vozidla. Práce je rozdělena na několik částí. Na obecnou, analytickou, návrhovou a na část, zabývající se zhodnocením dosažených výsledků. Obecná část se zabývá základními pojmy vztahujícími se k řešenému tématu. Analytická část popisuje metody vyhodnocující vliv střetové …více
Abstract:
The thesis deals with correlation between a vehicles speed, the consequences of road accidents, the vehicles crew and type. The work is divided into several parts. The general, analytical, proposal part and a conclusion. The general part addresses basic concepts related to the topic. The analytical part describes methods of evaluating the influence of impact speed on the accident consequences. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Jakub Motl
  • Oponent: Zuzana Radová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie