Theses 

Železobetonová konstrukce polyfunkčního domu – Eva Sedláčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Eva Sedláčková

Master's thesis

Železobetonová konstrukce polyfunkčního domu

Reinforced concrete structure of multifunctional building

Abstract: SEDLÁČKOVÁ, E.: Železobetonová konstrukce polyfukčního domu: Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, 2015, Vedoucí práce: Ing. Pavlína Matečková, Ph. D. Úkolem diplomové práce bylo zpracování statického a konstrukčního řešení železobetonové monolitické rámové konstrukce polyfunkčního domu se zděným obdovým pláštěm. Diplomová práce se soustředí na statický výpočet – výpočet zatížení a návrh vybraných železobetonových prvků a základů. V přílohách diplomové práce jsou zpracovány výkresy polyfunkčního domu a výkresy výztuže vybraných prvků, výkresy základů monolitických železobetonových konstrukcí.

Abstract: SEDLAČKOVÁ, E.: Reinforced concrete structure of multifunctional building: Diploma thesis. VSB - Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Construction, 2015, Supervisor: Ing. Pavlína Matečková, Ph. D. The task of this thesis was the structural and static design of reinforced concrete frame structure of a multifunctional building with brick cladding. This diploma thesis focuses on static calculation – load calculation and design of selected concrete elements and foundations. The annex of thesis contains drawings of the multifunctional building and drawings of the selected reinforced elements, foundation drawings of monolithic reinforced concrete structures.

Keywords: Železobetonový skelet, polyfunkční dům, návrh a posouzení konstrukce, sloup, průvlak, stropní deska, základová deska, zatížení.

Keywords: Reinforced concrete frame, multifunctional building, designe and assessment of construction, pillar, beam, ceiling slab, slab foundations, load

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Supervisor: Pavlína Matečková
  • Reader: Zbyněk Kalvoda

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 04:45, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz