Nikol Čajková

Bachelor's thesis

Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Zlínského kraje

Small-Scale Protected Areas Containing Special Geological Features in the Zlín Region
Abstract:
Mezi naše národní bohatství patří všechny součásti přírodního prostředí a krajiny. Ať už je to živá či neživá příroda, je potřeba ji pro zachování budoucím generacím, zajistit jejich ochranu. Ochrana není jen naše morální povinnost, ale je daná i v právních předpisech. O tomto pojednává kapitola první – Legislativa v oblasti ochrany přírody. Dále jsou zde maloplošná zvláště chráněná území rozdělena …more
Abstract:
All parts of natural environment and landscape belong to our national wealth. Whether it’s animate or inanimate nature, it’s important to preserve it for future generations and to secure its protection. Protection isn’t just our moral obligation but it’s given by law. That is described in the first chapter – Legislation in the area of nature protection. There are also small areas with special protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Jakub Jirásek
  • Reader: Dominik Niemiec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava