Theses 

Horní právo a ochrana životního prostředí – Bc. Dominika Frolíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dominika Frolíková

Diplomová práce

Horní právo a ochrana životního prostředí

Mining Law and environmental protection

Anotace: Diplomová práce na téma „Horní právo a ochrana životního prostředí“ se zabývá těžbou hnědého uhlí a jeho dopady na životní prostředí. V prvé řadě je kladen důraz na vysvětlení základních pojmů, které se týkají problematiky daného tématu, jako je především horní zákon, historický vývoj horního práva, důlní vody, životní prostředí a jeho ochrana. Hlouběji je práce zaměřena na konkrétní oblast Severočeské hnědouhelné pánve (dále jen „SHP“), ve které jsou řešeny důsledky těžby hnědého uhlí na životní prostředí. Jelikož je v dnešní době trendem používat jako nástroj ke zlepšování kvality životního prostředí nejrůznější varianty rekultivací, zabývá se tato práce rekultivací SHP a jejími problémy v praxi. Blíže je sledována oblast zbytkového lomu Chabařovice, na jehož území vznikla, díky hydrické rekultivaci, vodní nádrž Milada. I když tímto krokem došlo ke zlepšení kvality přírody a okolního prostředí, musí se vodní nádrž Milada vypořádat s několika problémy, které se převážně týkají jakosti vody. Proto se práce ve svém závěru zabývá hlavně zkoumáním, odebíráním vzorků a hodnocením důlních vod vodní nádrže Milada ve vztahu k ochraně životního prostředí.

Abstract: Thesis on "Mining Law and environmental protection" is engaged in mining of lignite and its impact on the environment. Firstly, the emphasis is on explaining the basic concepts that relate to the issue of the topic, especially the Mining Act, the historical development of mining law, mine water, the environment and its protection. Deeper work is focused on a specific area of the North Bohemian Brown Coal Basin (hereinafter "SHP"), which deals with the consequences of lignite mining on the environment. As is the trend nowadays, various tools such as reclamation are used to improve the quality of the environment, and deals with the reclamation work at SHP and its problems in practice. Closer monitoring of the area of residual refractive Chabařovice, whose territory was due to hydric reclamation, water tank Milada. Although this step has been to improve the quality of nature and the environment, the water tank Milada deal with several problems, primarily relating to water quality. Therefore, the work in its conclusion principally engaged in exploration, sampling and evaluation of mine water dam Milada in relation to environmental protection.

Klíčová slova: horní právo, ochrana životního prostředí, důsledky těžby hnědého uhlí, důlní vody, vodní nádrž Milada, mining law, environmental protection, consequences of lignite mining, mine water, water tank Milada

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Římanová
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz