Jakub Balon

Bakalářská práce

Využití knihovny D3 pro popularizaci volejbalu v Česku

Utilisation of D3 Library for Popularization of Volleyball in Czechia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá ukázkou s praktickým využitím JavaScriptové knihovny D3 a možnostmi vizualizace geodat v moderních webových prohlížečích. Zabývá se pouze frontendovou stránkou, tudíž vizualizací. Nikoli funkcionalitou, backendem ani složitějšími datovými modely, relacemi apod. Aplikace je založena částečně na datech skutečných, částečně na datech smyšlených.
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with presentation with practical usage of JavaScript library D3 and ways how to visualize geodata in modern web browsers. This application is showing only frontend part that means visualization. No functionality, backend, or more complex data models, sessions, etc. The application is based partly on real data partly on fictional data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Igor Ivan
  • Oponent: Jan Prášek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika