Theses 

Globalizace, pracovní migrace a rozvoj: přispívají remitence ke snížení globálních nerovností více než rozvojová pomoc? – Bc. Petra Kubizňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj

Bc. Petra Kubizňáková

Diplomová práce

Globalizace, pracovní migrace a rozvoj: přispívají remitence ke snížení globálních nerovností více než rozvojová pomoc?

Globalization, International Migration and Development: Do remittances contribute more to reduction of global inequalities than development aid?

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou remitencí v celosvětovém i regionálním měřítku. Hlavním cílem práce je zodpovězení otázky, zda remitence přispívají ke změně rozložení bohatství na světě více než oficiální rozvojová pomoc. Význam a vývoj remitencí v globální ekonomice je obsahem první části. Druhá část je zaměřena na zmapování toků remitencí a vývoj těchto toků v regionech a zemích světa v posledních dvou desetiletích. Třetí část obsahuje rámcové porovnání toků remitencí s toky oficiální rozvojové pomoci. Poslední část kriticky diskutuje dopady příjmu remitencí na jednotlivé státy, obyvatele a v neposlední řadě také na rozvoj, přičemž tyto důsledky jsou ilustrovány na případové studii Bangladéše.

Abstract: This thesis deals with the issue of remittances in the global and regional scale. The main goal is to answer the question of whether remittances contribute to a change in the distribution of wealth in the world more than official development assistance. The importance and progression of remittances in the global economy is presented in the first part. The second part is focused on the mapping of flows of remittances and progression of these flows in the regions and countries in the last two decades. The third section provides comparison of flows of remittances and flows of official development assistance. In the last section the effects of remittance inflows on countries, inhabitants and development are critically discussed. These impacts are illustrated in a case study of Bangladesh.

Klíčová slova: remitence, oficiální rozvojová pomoc, rozvoj, chudoba, nerovnost remittances, official development assistance, development, poverty, inequality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alice Navrátilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz