Mgr. Vít Vykoukal, Ph.D.

Disertační práce

Chemická syntéza nanočástic slitin kovů s řízenou morfologií a složením

Chemical synthesis of metal alloy nanoparticles with controlled mophology and composition
Anotace:
Tato disertační práce se věnuje chemické přípravě bimetalických nanočástic, jejich kompletní charakterizaci a srovnání naměřených teplot fázových přechodů s teoretickými výpočty. Nanočástice AgNi a AgCu byly syntetizovány tepelnou dekompozicí komerčních i nově připravených prekurzorů ve směsi oktadecenu a oleylaminu. Byl sledován průběh reakce i vliv použité výchozí látky na jejich vlastnosti. Distribuce …více
Abstract:
This dissertation work deals with chemical synthesis of bimetallic nanoparticles, their complete characterization and comparison of experimentally obtained phase transition temperatures with theoretical calculations. The AgNi and AgCu nanoparticles were synthesized by thermal decomposition of both commercial and newly prepared precursors in the mixture of octadecene and oleylamine. The course of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 12. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pokročilé materiály a nanovědy / Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.