Veronika Křížová

Bachelor's thesis

Fyzikální vlastnosti pevných látek a jejich vliv na požárně technické charakteristiky stavebních výrobků

Physical Properties of Solid Substances and Their Influence on Fire Technical Characteristics of Construction Products
Abstract:
KŘÍŽOVÁ, V. Fyzikální vlastnosti pevných látek a jejich vliv na požárně technické charakteristiky. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU, 2015. 48s. Předložená bakalářská práce se zabývá základními fyzikálními vlastnostmi stavebních materiálů a jejich vlivem na požárně technické charakteristiky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou části. První část je věnována souhrnnému přehledu fyzikálních …more
Abstract:
KŘÍŽOVÁ, V. Physical Propeties of Solid Substances and Their Influence on Fire Technical Characteristics of Construction Products. Bachelor thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2015. 48p. This bachelor thesis deals with the basic physical propeties of construction materials and their influence on fire-technical characteristics. The work is diveded into two parts: theoretical and practical. The first part is focus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: Miroslava Netopilová
  • Reader: Jana Serafínová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava