Theses 

Problémy likvidity na finančnom trhu – Bc. Zuzana Csöbönyeiová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Csöbönyeiová

Master's thesis

Problémy likvidity na finančnom trhu

Problems of Liquidity in the Financial Market

Abstract: Target of my diploma work is clarification of the basic issues of the liquidity on the financial market focusing on the liquidity of the commercial bank. To express conditions, particular indicators, methods of the control and based on the analysis of the liquidity of the balance sheet of the chosen banks to reveal some regularities, which appear in this area of banking management. The first chapter of the diploma work is focused on the financial market as a complex, clarification of the main indicators and different methods of analysis of the liquidity on the financial market. We will explain a brief overview about financial risks and expected evolution in the world economy, its influence on the financial market and concentrate mainly on the liquidity of the commercial bank. We will deal in details with the issue of the liquidity in the activities of the commercial bank in the second chapter, where we will define its basic objectives, the liquidity of the commercial bank itself, we will include the risk of the liquidity into the system of the bank risks, we will zoom in the methods of the measuring of the liquidity and we will describe the control of the liquidity in the commercial bank. In the third and final chapter the liquidity of the bank balance sheet is being analyzed in the chosen two banks and in one branch of the foreign bank.

Abstract: Cieľom diplomovej práce je objasnenie podstaty a potreby likvidity na finančnom trhu so zameraním sa na likviditu komerčnej banky. Vyjadriť podmienky, jednotlivé ukazovatele likvidity, metódy jej riadenia a na základe analýzy likvidity súvahy vybraných bánk odhaliť niektoré zákonitosti, ktoré sa v tejto oblasti bankového manažmentu vyskytujú. Prvá kapitola diplomovej práce je zameraná na finančný trh ako celok, objasnenie hlavných ukazovateľov a rôzne metódy analýzy likvidity na finančnom trhu. Podáme stručný prehľad o finančných rizikách a očakávanom vývoji v svetovej ekonomike a jej vplyvoch na finančné trhy a pozornosť upriamime hlavne na likviditu komerčnej banky. Problematikou likvidity v činnosti komerčnej banky sa budeme podrobnejšie zaoberať v druhej kapitole, kde charakterizujeme jej základné ciele, samotnú likviditu komerčnej banky, začleníme riziko likvidity do systému bankových rizík, priblížime metódy merania likvidity a popíšeme riadenie likvidity v komerčnej banke. V tretej a zároveň aj záverečnej kapitole je analyzovaná likvidita bankovej súvahy vo vybraných dvoch bankách a jednej pobočke zahraničnej banky.

Kľúčové slová: finančný trh, finančné riziká, finančná analýza, likvidita, ukazovatele likvidity, rentabilita, solventnosť, kapitálová primeranosť, komerčná banka, centrálna banka financial market, financial risks, financial analysis, liquidity, indicators of the liquidity, profitability, solvency, capital adequacy, commercial bank, central bank

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 05:04, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz