Jakub Otipka

Diplomová práce

Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropské dálniční síti při využití systému videodetekce

A Proposal for the System of Identification of Vehicles Transporting Hazardous Materials through Tunnels in the Transeuropean Motorway Network Using a Videodetection System
Anotace:
V úvodu je diplomová práce zaměřena na problematiku silniční přepravy nebezpečných látek. Následně je uvedeno základní rozdělení a kategorizace tunelů. V další části diplomové práce jsou srovnány a zhodnoceny jednotlivé systémy videodetekce, které se používají České republice. V závěru práce je uveden návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropských dálničních …více
Abstract:
At the beginning of the thesis is focused on the transport of dangerous materials. Subsequently referred to the basic distribution and categorization of tunnels. The next part of this thesis are compared and evaluated each videodetection systems which are used in the Czech Republic. The conclusion is given to design the system for identifying vehicles transporting hazardous materials tunnels in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Drgáčová
  • Oponent: Jan Peterek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu