Theses 

Celoživotní vzdělávání jako prevence syndromu vyhoření – Bc. Veronika Filipová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika

Bc. Veronika Filipová

Diplomová práce

Celoživotní vzdělávání jako prevence syndromu vyhoření

Lifelong education as prevention of burnout syndrome

Anotace: Tato diplomová práce zkoumá vliv vybraných aspektů celoživotního vzdělávání na míru syndromu vyhoření. Je známa řada protektivních faktorů, které působí proti vzniku syndromu vyhoření. Jedním z těchto faktorů je možnost vzdělávání a osobního rozvoje. S přihlédnutím na skutečnost, že syndrom vyhoření je aktuálním a častým problémem zejména ve zdravotnických profesích, je tato práce zaměřena na jedno ze zdravotnických povolání – dentální hygienistky. Profese dentální hygienistky je v českém prostředí relativně nová a nemá zde dosud vybudovanou tradici a ani oblast výzkumu nepřináší mnoho zjištění. Z toho důvodu se práce při zkoumání vztahu celoživotního vzdělávání a syndromu vyhoření opírá o výzkumy zaměřené všeobecně na zdravotníky nebo konkrétně na zdravotnické profese, nejčastěji na zdravotní sestry. V empirické části práce byl zkoumán vztah mezi vybranými aspekty celoživotního vzdělávání a syndromem vyhoření a zda lze tyto aspekty považovat za preventivní faktory proti vzniku vyhoření. Důležitým zjištěním této práce je, že mezi pozitivním vztahem k celoživotnímu vzdělávání a mírou syndromu vyhoření existuje souvislost. Častá účast na akcích celoživotního vzdělávání snižuje riziko vzniku vyhoření. Preventivně také působí pozitivní zkušenost s využitím poznatků z celoživotního vzdělávání v pracovním i osobním životě. Vybrané aspekty celoživotního vzdělávání tedy lze, za určitých okolností, považovat za preventivní faktory proti vzniku syndromu vyhoření.

Abstract: This diploma thesis examines the influence of selected aspects of lifelong education at the rate of burnout syndrome. There is a wide variety of protective factors against the occurrence of burnout. One of these factors is the possibility of education and personal development. Burnout syndrome is current and common problem especially for health professions. This thesis is focused on one of the medical profession - dental hygienists. Profession of dental hygienist is in the Czech republic quite new and there is not yet an established tradition and there are not enough studies. For this reason, the study is examining the relationship of lifelong education and burnout, based on researches focusing on health professionals in general or specifically to the medical profession, mostly on general nurses. In empirical part of the study is discovered relationship between selected aspects of lifelong education and burnout syndrome and whether these aspects can be considered as preventive factors against the occurrence of burnout. An important finding of this study is that between a positive attitude to lifelong education and burnout syndrome is relationship. Frequent participation in events of lifelong education reduces the risk of burnout. Positive experience with useful knowledge of lifelong education in professional and personal lives is also a protective factor. Selected aspects of lifelong education may in some cases be considered as preventive factors against burnout syndrome.

Klíčová slova: celoživotní učení, celoživotní vzdělávání, dentální hygienistka, prevence, stres, syndrom vyhoření, zdravotníci, lifelong learning, lifelong education, dental hygienist, prevention, stress, burnout syndrome, health professionals

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz