Martin Kulaja

Bakalářská práce

Analýza konstrukce a funkce střeliva pro brokovnice

Design and Function Analysis of Shotgun Ammunition
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a určením brokovnicového střeliva. Zobrazuje konstrukční schéma nejpoužívanějších typů brokových nábojů. Je zde popsán historický přehled ráží a specifikace ráží používaných v současnosti, doplněný popisem konstrukce a funkčních vlastností. V práci je vysvětlen přehled základních technických balistických charakteristik nábojů a jejich výpočetní vztahy. Součástí …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with characteristics and use of the shotgun ammunition. It shows construction scheme of most used types of shotgun ammunition. It describes historical overwiev of shotgun calibers here and specify calibers used in the present with description of construction and functional characteristics. In thesis is explained overwiev of basic technical-balistical characteristics of ammunition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Komenda
  • Oponent: Michal Kovařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení