Ivana Mořkovská

Diplomová práce

Srovnání časových harmonogramů provádění příček zadaného objektu

Comparison of the time schedule for implementing the specified object partitions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace objektu městského úřadu a časovým srovnáním technologií provádění příček dvou zvolených variant. Každá těchto dvou zvolených, řešených variant je zpracována na způsob stavebně technologického předpisu provádění příček novostavby a má své výhody a nevýhody. Objekt městského úřadu je řešen jako třípodlažní sloupový skelet s plochou střechou …více
Abstract:
This bachelor thesis be concerned with elaboration project documentation of municipality object and time confrontation technology of implementation rungs in two selective variants. Every of these selective solving variants it’s work up in construction technology regulation are operation implementation rungs has our advantages and disadvantages. Municipality object is designed as three-storey frame …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Vedoucí: Filip Čmiel
  • Oponent: Adam Kloss

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Provádění staveb

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.