Bc. Viktor Lukjanov

Bachelor's thesis

Vliv inhibitorů RNA polymerázy na průběh transkripce a funkčnost transkripčních továren

The effect of RNA pol II inhibitors on the proces of transcription and functionality of transcription factories
Abstract:
V průběhu genové exprese je transkripce genů z DNA do RNA jedním z nejdůležitějších procesů. Zdá se, že transkripce neprobíhá rozptýleně po celém jádře, ale ve specializovaných strukturách označovaných jako transkripční továrny. V těchto továrnách může docházet k interakci genů z různých oblastí genomu pomocí tvorby chromatinových smyček. Některé látky schopné inhibice transkripce jsou v současnosti …more
Abstract:
During gene expression transcription of genes from DNA to RNA is one of the most important processes. It seems that transcription doesn´t occur dispersed throughout the nucleus but in specialized structures named transcription factories. In these factories interaction of genes from different regions of genome can occur through the formation of the chromatin loops. Number of substances capable of inhibiting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics