Jaroslav Podlaha

Master's thesis

Humanizace pracovního prostředí kabiny řidiče kolesového rypadla

The Humanization of the Working Environment for an Operator’s Cabin at a Wheel Excavator
Abstract:
Diplomová práce prezentuje řešení k odstranění nebo snížení nežádoucích účinků kmitů budících frekvencí působících na řidiče, tedy na obsluhu rypadla SchRs 1320. Tento způsob řešení je aplikovatelný na většinu velkostrojů převážně rypadel, kde je nutné z hlediska pracovních podmínek tyto nežádoucí účinky minimalizovat na přijatelnou hodnotu.
Abstract:
Dissertation presents the solution of elimination or reducing of und esirable vibrafon effects of sourcing frequencies which hasanimpacton excavator SchRs1320 operator. This solution methodis applicable for most of mining mechanism, mainly excavators, where is necessary, because of working conditions, these und esirable effects eliminace to acceptable level.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: František Helebrant
  • Reader: Vlastimil Kraus

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Hornictví / Hornické inženýrství

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.