Bc. Dana Suková

Bachelor's thesis

Regulace cen tržních struktur - monopol Česká pošta s. p. a komparace s vybranou společností

Regulation of market structures: monopoly state enterprise Czech Post and comparison with the selected companies
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na státní podnik Česká pošta, která má monopol na trhu poštovních zásilek. V práci je popsána alternativní doručovatelská společnost Mediaservis,s .r. o.. Dále je v práci provedena komparace služeb nabízených Českou poštou a společností Mediaservis. Práce obsahuje hodnocení doručovatelského podniku. Pomocí vícekriteriálního hodnocení jsou ohodnoceny, na základě vybraných …more
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the state enterprise Czech Post, which has a monopoly on the market for postal items. This bachelor's thesis describes an alternative courier company Mediaservis, Ltd.. This bachelor's thesis compares the services offered by the Czech Post and company Mediaservis. This bachelor's thesis includes evaluation courier company. Using multicriteria evaluation is evaluated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2012
  • Supervisor: Ing. Tomáš Lelek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Suková, Dana. Regulace cen tržních struktur - monopol Česká pošta s. p. a komparace s vybranou společností. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní