Theses 

Velké šelmy v CHKO Beskydy z pohledu místních obyvatel a návštěvníků – Bc. Leona MACHALOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Leona MACHALOVÁ

Master's thesis

Velké šelmy v CHKO Beskydy z pohledu místních obyvatel a návštěvníků

Attitudes of local people and tourists towards large carnivores in protected landscape area Beskydy

Abstract: V posledních desetiletích dochází díky přirozené migraci ze Slovenska k opětovnému osidlování Chráněné krajinné oblasti Beskydy rysem ostrovidem (Lynx lynx), vlkem obecným (Canis lupus) i medvědem hnědým (Ursus arctos). Vytvoření stabilních populací s potenciálem šíření do dalších oblastí však brání především ilegální lov, podporovaný negativními postoji obyvatel podhorských obcí. Proto již přes deset let probíhají osvětové aktivity a práce s veřejností je významným opatřením v připravovaném programu péče o tyto druhy. V platnosti je také zákon č. 115/2000 umožňující vyplatit náhrady škod způsobených mimo jiné velkými šelmami. Chybí však exaktní informace o tom, jak obyvatelé v současnosti přítomnost šelem v Beskydech vnímají. Cílem mé práce proto bylo zjistit postoje, názory a vnímané problémy týkající se velkých šelem jednak u místních obyvatel, jednak u návštěvníků Beskyd. Informace byly získány pomocí dotazníku, vyplňovaného formou řízeného rozhovoru. Z výsledků vyplývá, že většina respondentů v obou cílových skupinách má neutrální nebo pozitivní postoj k výskytu velkých šelem v Beskydech. Avšak třetina místních obyvatel považuje vlka za škodlivého, rysa a medvěda mnohem méně. Vlk podle 67 % místních a 44 % návštěvníků způsobuje mnoho škod na dobytku; ve skutečnosti počet vlkem usmrceného dobytka v posledních šesti letech jen jednou přesáhl 20 kusů za rok. Více jak šedesát procent dotázaných považovalo setkání s vlkem za nebezpečné (s rysem a medvědem pak 37?54 %, resp. 87?91 %). Respondenti, kteří měli z šelem strach, a také ti s vyšším věkem nebo nižším vzděláním k nim měli celkově negativnější postoje a byli tolerantnější k pytláctví. Velmi málo respondentů má reálnou představu o počtech velkých šelem v ČR, především vlků. Proti pytláctví se častěji stavěli návštěvníci, ochota ohlásit čin úřadům však byla dosti nízká. O možnosti získat náhradu škody věděla větší část dotázaných, avšak toto řešení bylo považováno jen za částečné. Návštěvníci projevili mnohem častěji než místní obyvatelé ke všem třem druhům celkově pozitivnější postoje. Z výsledků vyplývá nutnost vyvrátit představu vlka a rysa jako člověku nebezpečných zvířat, a také se zaměřit na podporu prevence napadení hospodářských zvířat i předcházení střetu člověka s medvědem.

Abstract: Eurasian lynx (Lynx lynx), gray wolf (Canis lupus) and brown bear (Ursus arctos) have been reestablishing their populations in protected landscape area Beskydy in last decades. Large carnivores have returned by natural migration from Slovakian Carpathians, but their populations suffer from illegal hunting, supported by negative attitudes of local people. For that reason, education activities started more than 10 years ago and public awareness is important compartment of prepared management plan. Damages on livestock caused by large carnivores are compensated according the Act No. 115/2000. However, exact information about the perception of the controversial animals by people in the Beskydy Mts. is still missing. The goal of my study was to find out and to describe the attitudes and opinions towards large carnivores of two major groups: local people and tourists. Data were collected by the questionnaire filled during face-to-face on-sites interviews. Results showed most respondents in both target groups have neutral or positive attitudes toward large carnivore occurrence in the Beskydy Mts. One third of local people regards wolf as pest, lynx and bear was rated much better. Wolves cause ?many damages on livestock? by 67 % of local people and by 44 % of tourists; in fact the number of killed livestock has only once exceeded 20 animals per year in last six years. 61?76 % respondents consider wolves as dangerous to people (for lynx and bear 37?54 % and 87-91 %, respectively). Respondents fearful large carnivores, older people and those with lower education have overall more negative attitudes and were more tolerant towards illegal hunting. Low number of respondents have realistic awareness of large carnivores? numbers in the Czech Republic, especially concerning wolves. Tourists oppose illegal hunting more often, but the willingness to report these cases to responsible authorities was very low. Most of respondents knows about the possibility damage compensation, but it was regarded as only partly solution for livestock breeders. Tourists were overall significantly more positive towards all three species of large carnivores than local people. Results implies the need of disproving the perception of wolf and lynx as dangerous beasts, to focus on damage prevention measures and prevention of human-bear conflicts and encounters.

Keywords: rys, vlk, medvěd, chovatel hospodářských zvířat, náhrady škod, práce s veřejností, pytláctví, strach ze šelem

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
  • Accessible from:: 5. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACHALOVÁ, Leona. Velké šelmy v CHKO Beskydy z pohledu místních obyvatel a návštěvníků. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 19:00, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz