Vojtěch ŽERT

Bakalářská práce

Motivace dospívajících k užívání internetových sociálních sítí

Adolescents' Motivations for Social Network Usage
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje internetovým sociálním sítím, jejichž nejčastějšími uživa-teli jsou dospívající. Teoretická část práce se zabývá problematikou motivace lidského chování a charakteristikou vývojové etapy dospívání. Charakterizuje též internetové pro-středí a sociální sítě. Cílem výzkumné části práce je ozřejmit motivy dospívajících k užívání těchto sítí, a dále pak zjistit, zda existují rozdíly …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on Internet social networks, most frequently used by adolescents. Theoretical part of the thesis looks into motivation of human behavior pro-blematics and characteristics of adolescent period, describes Internet environment and so-cial networks. Target of the research part is clarification of adolescents´ motives to use Internet social networks related to age and gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽERT, Vojtěch. Motivace dospívajících k užívání internetových sociálních sítí. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe