Theses 

Péče o osoby s Downovým syndromem v regionu střední Čechy – Bc. Petra POVOLNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Bc. Petra POVOLNÁ

Diplomová práce

Péče o osoby s Downovým syndromem v regionu střední Čechy

Care for Individuals with Down Syndrome in the Central Bohemia Region

Anotace: Abstrakt Péče o osoby s Downovým syndromem v regionu střední Čechy Tato diplomová práce se zabývá porovnáním používaných metod a výsledků práce v péči o děti a dospělé osoby s diagnózou Downův syndrom v domácím prostředí a v pobytovém zařízení. Pro zodpovězení výzkumných otázek byl proveden kvalitativní výzkum realizovaný pomocí případových studií. Sběr dat probíhal metodou polostrukturovaného rozhovoru a metodou analýzy dat. Výzkum v rodinách ukázal, že přijetí dítěte s Downovým syndromem do rodiny ovlivňuje několik faktorů. Rodiny mají odbornou podporu v mnoha směrech, děti jsou vzdělávány. Žádná z dospělých osob s Downovým syndromem z výzkumného souboru není zaměstnána na otevřeném trhu práce, všechny se však věnují smysluplné činnosti přiměřené jejich věku. Rodiče většinou nepodporují své dospělé děti s Downovým syndromem k osamostatnění. Výsledky druhé části výzkumu mapují situaci v pobytových zařízeních. Dospělé osoby s Downovým syndromem byly v dětství osvobozovány od povinné školní docházky, v současné době jsou děti s Downovým syndromem v těchto zařízeních vzdělávány. Pro dospělé osoby jsou nabízeny různé terapeutické aktivity, které jsou často spíše naplněním času než vhodnou činností pro dospělé osoby. Osoby s Downovým syndromem nemají příliš možností k začleňování do majoritní společnosti. Velmi důležitý a motivační je pro osoby s Downovým syndromem žijící v pobytovém zařízení kontakt s jejich rodinou. Tato práce může být přínosná pro rodiče, kterým se narodí dítě s Downovým syndromem. Přináší i podněty ke zlepšení podpory rodin, ve kterých žije osoba s Downovým syndromem, a náměty pro zlepšení kvality institucionální péče.

Abstract: Abstract Care for Individuals with Down Syndrome in the Central Bohemia Region This Diploma Thesis deals with the comparison of the used methods and the results in caring for children and adults diagnosed with Down syndrome in home environment and institutional conditions. A qualitative research was realized using the method of case studies in order to answer the research questions. Data collection was conducted by means of semi-structured interviews and data analysis. The research in families showed that an acceptance of a child with Down syndrome was influenced by several factors. The families were given professional support in many ways and the children were being educated. None of the adults with Down syndrome in the research sample was working in the open labour market, however, they all conducted meaningful activities adequate to their age. In most cases, the parents did not encourage their grown-up children with Down syndrome to become independent. The results of the second part of the research map the situation in institutional facilities. In the past individuals with Down syndrome used to be freed from compulsory school attendance in childhood, whereas at present, children with Down syndrome are being educated in these institutions. Various therapeutic activities are offered for adults, often merely as a means of passing leisure time, rather than as a form of activity appropriate for adults. Persons with Down syndrome do not have many opportunities for the integration into the majority society. For persons with Down syndrome, who are living in an institution, a contact with their family is very important and motivating. The study can be beneficial for parents of a child with Down syndrome. Furthermore it offers suggestions how to improve the support for the families, where a child with Down syndrome is raised, as well as suggestions for improving the quality of the institutional care.

Klíčová slova: Downův syndrom, rodina, pobytové zařízení, dítě, dospělá osoba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

POVOLNÁ, Petra. Péče o osoby s Downovým syndromem v regionu střední Čechy. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz