Theses 

Etika reklamní komunikace - děti a reklama – Markéta DOLEŽALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Markéta DOLEŽALOVÁ

Bakalářská práce

Etika reklamní komunikace - děti a reklama

Ethics of advertising communication - children and an advertisement

Anotace: Reklama je důležitým nástrojem komunikace a působí na lidi, děti a mladistvé každý den. Reklamu je důležité usměrňovat, aby výrazně nevybočovala etice společnosti. Proto se reklama reguluje a jsou stanoveny zákonné normy obsahující mravní zásady veřejnosti. Práce je zaměřena na etiku reklamy v oblasti dětí a mladistvých, jelikož právě děti jsou často vystavené nepříznivým vlivům reklamy. Práce je rozdělena do čtyř částí, které odpovídají na otázky, zda je reklamu nutné regulovat. Jaké hlavní instituce vystupují v samotné regulaci reklamy a jakým způsobem je reklama regulována. První kapitola podává zjednodušený popis reklamy, nastiňuje reklamní historii a zabývá se pojmem etika reklamy. Dále je zde vyobrazen vztah mezi dětmi a mladistvými a reklamou. Druhá kapitola práce je zaměřena na samotnou regulaci reklamy. Je zde velmi zjednodušeně popsána legislativa a omezení reklamy v oblasti dětí a mladistvých. Kapitola objasňuje také význam, který mají v regulaci reklamy dvě instituce a to Rada pro reklamu a Evropská asociace samoregulačních orgánů. Je zde vysvětlen také pojem samoregulace reklamy. Třetí kapitola vytyčuje vybrané etické oblasti reklamy, které působí na děti ať už negativně nebo pozitivně. Poslední kapitola se zabývá samotným výzkumem veřejného mínění o etice reklamy. Je zaměřen na oblast dětí a mladistvých. Bylo zjišťováno, jaký postoj k reklamě dotazovaní zaujímají, zda jsou reklamě otevření a zda jsou si vědomi toho, že reklama působí na děti a mladistvé. Na jednotlivých reklamách s vybranou tématikou byly zjišťovány informace o tom, která oblast reklamy je pro děti nevhodná. Dále pak, jak jsou lidé v oblasti etiky reklam tolerantní pokud jde o děti a mladistvé. Cílem výzkumu bylo také zjištění, zda jsou lidé informováni o možnosti obrany proti neetické reklamě. Bylo zjištěno, že stále 26% dotazovaných o této možnosti neví. Veřejnost je problematice působení reklam na děti otevřená a je ochotná o etice diskutovat.

Abstract: Advertisement is an important instrument of communication and affects people, children, and teenagers every day. It is important to regulate the advertisement to not avert from the ethics of the society. This is the reason why the advertisement is regulated and the legal norms, which contain moral principles of community, are designated. The thesis is focused on the ethics of the advertisement oriented on children and teenagers, because children are the ones who are most often exposed to the unfavourable influence of the advertisement. The thesis is divided into four parts that respond to these questions; Is it necessary to regulate the advertisement or not? Which main institutions are involved in the regulation of the advertisement? and how is the advertisement regulated? The first chapter gives simplified discription of the advertisement, outlines the history of the advertisement, and deals with the term ?ethics of the advertisement?. Also the relationship between the kids and teenagers and the advertisement is descibed here. The second chapter of the thesis is focused on the regulation of the advertisement. In this chapter, the legislation and the restrictions on the advertisement in the field of children and teenagers are described. The importance of two institutions ? Council for the advertisement and Europian asociation of self-regulation organs ? on the regulation of the advertisement is clarified in there. The term ?selfregulation of the advertisement? is clarified in the second chapter as well. The third chapter marks out some ethical spheres of the advertisement which effects children, either positively or negatively. The last chapter deals with the research of public opinon about the ethics of advertisement. It is focused on the age groups of children and teenagers. It has been investigated, which attitude towards the advertisement interviewees maintain. Some of the questions asked were if they are open to the advertisement and if they are aware of the influence of the advertisement on children and teenagers. At the particular advertisements the information researched were; which field of the advertisement is improper for children and further, how the people are tolerant in the field of ethics of advertisement relating to children and teenagers. The aim of the research was also the investigation, if the people are informed about the possibility of defence against the unethical advertisement. The results of the research pointed out that 26% of the interviewees still didn?t know about this possibility. The public is opened to the questions of the influence of the advertisements on the childrens and is willing to discuss the ethics.

Klíčová slova: etika, reklama, děti, regulace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
  • Identifikátor: 41617

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Julie Brožová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41617 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

Jak správně citovat práci

DOLEŽALOVÁ, Markéta. Etika reklamní komunikace - děti a reklama. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:56, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz