Mateusz Łuński

Bakalářská práce

Aplikace dvoupolohové regulace s využitím řídicí desky Arduino

Application of Two Position Control with the Arduino Control Board Usage
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posléze zhotovením leptacího zařízení pro výrobu desek plošných spojů. Leptací zařízení je vybaveno teplotním senzorem, odvětrávacím ventilátorem, vzduchovacím motorkem a topným tělesem. O řízení těchto komponent se stará řídicí systém založený na vývojové desce Arduino Nano. V práci je uveden popis celého navrženého zařízení, jednotlivých použitých komponentů, …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the design and then the manufacture of an etching device producing printed circuit boards. The etching device is equipped with a temperature sensor, exhaust fan, air pump and heater. The management of these components is controlled by the Arduino Nano development board. In the work, there is a description of the designed device and its individual elements including a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Mahdal
  • Oponent: Robert Frischer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava